GDPR - DETSKÝ RAJ – škola v prírode
51150
page-template-default,page,page-id-51150,cabin-core-1.0.2,cookies-not-set,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-3.2,ajax_fade,page_not_loaded,,smooth_scroll,big_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
 

GDPR

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY – NÁVŠTEVNÍKOV
k monitorovaniu vstupných priestorov
a kontrole totožnosti pri jednorazovom vstupe do budovy

v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) Škola v prírode Detský raj Tatranská Lesná, (ďalej len „ŠvP“) informuje dotknuté osoby – návštevníkov zariadenia ŠvP – o spracúvaní ich osobných údajov získaných monitorovaním vstupných priestorov a kontrolou totožnosti pri jednorazovom vstupe.

ŠvP monitorovaním vstupných priestoroch budovy inštalovaným kamerovým systémom a kontrolou totožnosti návštevníkov pracovníkom recepcie spracúva bežné osobné údaje: podobizeň fyzických osôb, titul, meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, číslo dokladu totožnosti.

Vymedzenie pojmov:

„Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (dotknutá osoba – ďalej len „DO“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.
„Spracúvanie“ osobných údajov spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami;
„Informačný systém“ (ďalej len „IS“) akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom základe alebo geografickom základe; „Prevádzkovateľom“ každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; prevádzkovateľ alebo konkrétne požiadavky na jeho určenie môžu byť ustanovené v osobitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak takýto predpis alebo táto zmluva ustanovuje účel a prostriedky spracúvania osobných;

„Šifrovaním“ transformácia osobných údajov spôsobom, ktorým opätovné spracúvanie je možné len po zadaní zvoleného parametra ako je kľúč alebo heslo;
„Pseudonymizáciou“ spracúvanie osobných údajov spôsobom, že ich nie je možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, ak sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na netechnické a organizačné opatrenia na zabezpečenie toho, aby osobné údaje nebolo možné priradiť identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe;

1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Škola v prírode Detský raj Tatranská Lesná
IČO: 00 186759,
sídlo: Tatranská Lesná 7, 059 60 Vysoké Tatry
web: www.rajvprirode.sk

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa

Zodpovednú osobu možno kontaktovať s otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov dotknutých osôb a vo veci uplatňovania ich práv uvedených nižšie na e-mailovej adrese: prevadzka@detskyraj-tl.vucpo.sk alebo telefonicky na č.: +421 052/4314 600

3. Práva návštevníkov ako dotknutých osôb
 • právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa ich týkajú (vrátane práva na potvrdenie, či sú osobné údaje spracúvané a práva získať kópiu bez nepriaznivých dôsledkov na práva a slobody iných),
 • právo na opravu nesprávnych osobných údajov,
 • právo na vymazanie (zabudnutie) (ak je daný niektorý zo stanovených dôvodov a nebránia tomu žiadne právnou úpravou definované prekážky),
 • právo na obmedzenie spracúvania údajov (osobné údaje sa uchovávajú, ale inak nespracúvajú v stanovených prípadoch, okrem právnou úpravou definovaných výnimiek),
 • právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Dotknuté osoby majú aj právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa ich konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ich týka a ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu uvedeného v bode 5. nižšie, prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu: prevadzka@detskyraj-tl.vucpo.sk

4. Účel spracúvania osobných údajov

Kamerový systém je nainštalovaný a kontrola totožnosti a zápis do knihy návštev sa vykonáva na účely ochrany majetku ŠvP, života, zdravia a bezpečnosti ubytovaných žiakov a študentov v ŠvP, zamestnancov a návštevníkov.

5. Právny základ

Oprávnený záujem ŠvP a osôb nachádzajúcich sa v budove zariadenia ŠvP, ktorým je ochrana majetku ŠvP, života, zdravia a bezpečnosti ubytovaných hostí a návštevníkov.

6. Kategória príjemcov

Pokiaľ to nebude vyžadovať všeobecne záväzný právny predpis, osobné údaje získané monitorovaním vstupných priestorov budovy zariadenia ŠvP kontrolou totožnosti a zápisom do knihy návštev nebudú poskytované tretím osobám.

7. Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje sa uchovávajú po dobu stanovenú príslušnými osobitnými právnymi predpismi.

8. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii a automatizované rozhodovanie

Prenos osobných údajov získaných monitorovaním vstupných priestorov a kontrolou totožnosti návštevníkov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii sa neuskutočňuje. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV / INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Škola v prírode Detský raj Tatranská Lesná (ďalej len „ŠvP“) informuje o tom, ako spracúva osobné údaje dotknutých osôb a aké práva súvisiace s ochranou ich osobných údajov majú tieto osoby.

1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Škola v prírode Detský raj Tatranská Lesná
IČO: 00 186 759
sídlo: Tatranská Lesná 7, 059 60 Vysoké Tatry
web: www.rajvprirode.sk

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa

Zodpovednú osobu zariadenia možno kontaktovať s otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov dotknutých osôb a vo veci uplatňovania ich práv uvedených nižšie na e-mailovej adrese prevadzka@detskyraj-tl.vucpo.sk alebo telefonicky na č.: +421 52 4314 600.

3. Kategórie spracúvaných osobných údajov

ŠvP spracúva predovšetkým bežné osobné údaje dotknutých osôb (napr. meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, e-mailová adresa). Rozsah spracúvaných údajov závisí od konkrétneho účelu spracúvania, pričom ŠvP dodržiava zásadu minimalizácie údajov, t.j. spracúva iba osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu. ŠvP na účely ochrany majetku zariadenia ŠvP, zdravia zamestnancov, návštevníkov, verejného poriadku a bezpečnosti spracúva aj podobizeň fyzických osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch budovy ŠvP a ich prejavy osobnej povahy.

Ak je to nevyhnutné na splnenie zákonných povinností ŠvP môže spracúvať aj osobitnú kategóriu osobných údajov dotknutých osôb (napr. údaje o zdraví zamestnancov za účelom vedenia personálnej a mzdovej agendy).

4. Kategórie dotknutých osôb

Dotknutými osobami sú tie fyzické osoby, ktorých osobné údaje ŠvP spracúva najmä v rámci plnenia svojich zákonných povinností v nasledovných oblastiach:

 • pobyt v škole v prírode pre deti od piatich rokov MŠ, pre žiakov ZŠ, gymnázií, stredných odborných škôl, konzervatórií a škôl pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • pobyty študentov a pedagogických zamestnancov partnerských škôl zo zahraničia
 • lyžiarske kurzy, školy v prírode, prázdninové pobyty detí, žiakov a dospelých
 • rekreačné pobyty pre zamestnancov PSK
 • rekreačné pobyty pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov rezortu školstva
 • pracovné porady rezortu školstva a PSK
 • jazykové kurzy
 • plavecké výcviky
 • súťaže
 • kultúrno-vzdelávacie aktivity
 • turisticko-poznávacie pobyty pre deti a dospelých a iné záujmové činnosti

Dotknutými osobami sú napríklad zamestnanci ŠvP, uchádzači o zamestnanie v ŠvP, žiaci, študenti, pedagogický dozor, inštruktori LK, štatutári organizácii priamo riadených VÚC, zamestnanci VÚC, a ostatní hostia.

5. Získavanie osobných údajov dotknutých osôb

Osobné údaje ŠvP získava predovšetkým priamo od dotknutých osôb, napríklad z tlačiva Súhlas dotknutej osoby alebo prostredníctvom rôznych elektronických foriem komunikácie.

V niektorých prípadoch ŠvP získava údaje aj od tretích osôb, napr. od iných štátnych a verejných orgánov.

6. Dôsledky neposkytnutia potrebných osobných údajov

V prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe plnenia zákonnej povinnosti, neposkytnutie potrebných údajov má za následok, že ŠvP nemôže vykonať úkon, s ktorým je spojená predmetná zákonná požiadavka poskytnutia osobných údajov.

V prípade spracúvania osobných údajov na základe zmluvnej požiadavky (uzatvorenia alebo plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba), neposkytnutie potrebných údajov má za následok, že ŠvP nemôže s dotknutou osobou uzavrieť predmetnú zmluvu, respektíve plniť svoje zmluvné povinnosti.

7. Prostriedky spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov môže byť úplne automatizované, čiastočne automatizované, aj neautomatizované (manuálne). Prebieha v informačných systémoch ŠvP alebo v informačných systémoch sprostredkovateľov ŠvP.

Osobné údaje sa spracúvajú prostredníctvom zamestnancov ŠvP, ktorí sú riadne poverení, vyškolení a zaviazaní mlčanlivosťou o všetkých osobných údajoch, s ktorými prídu do styku pri výkone práce na pracovisku ŠvP.

8. Kategórie príjemcov osobných údajov

Pokiaľ to nebude vyžadovať všeobecne záväzný právny predpis, osobné údaje nebudú zverejňované ani poskytované tretím osobám.

V závislosti od účelu spracúvania osobných údajov môže ŠvP tieto sprístupňovať a poskytovať na základe osobitného predpisu nasledovným osobám a inštitúciám:

 • príslušným orgánom štátnej správy a verejnej moci,
 • Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam;
 • orgánom činným v trestnom konaní;
 • príslušným súdom.

Osobné údaje však ŠvP sprístupňuje len v nevyhnutnom rozsahu a v závislosti od nutnosti dosiahnutia konkrétnych účelov spracúvania.

9. Účely spracúvania osobných údajov dotknutých osôb

Osobné údaje ŠvP spracúva, v závislosti od konkrétnej spracovateľskej operácie a jej právneho základu.

Okrem toho, ďalšie účely spracúvania osobných údajov dotknutých osôb vyplývajú z nasledovných činností upravených v osobitných právnych predpisoch:

 • vedenie personálnej a mzdovej agendy zamestnancov ministerstva;
 • evidencia predkladaných žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám;
 • evidencia sťažností;
 • evidencia dokumentov v rámci zariadenia ŠvP;
 • evidencia dokumentácie súvisiacej s verejným obstarávaním tovarov, služieb a stavebných prác;
 • spracúvanie výberových konaní a personálnej agendy štatutárnych orgánov právnických osôb v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva;
 • spracúvanie oznámení o protispoločenskej činnosti;
 • spracovanie účtovných dokladov

Za účelom ochrany majetku ŠvP, zdravia zamestnancov, návštevníkov, verejného poriadku a bezpečnosti, na právnom základe oprávnených záujmov ŠvP a osôb nachádzajúcich sa v budove ŠvP, je vo vstupných priestoroch budovy nainštalovaný kamerový systém a zároveň sa kontroluje totožnosť a vykonáva sa zápis do knihy návštev a knihy ubytovaných.

10. Právne základy spracúvania osobných údajov
 • zákonná požiadavka – spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 • zmluvná požiadavka – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy ŠvP realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej ŠvP,
 • spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov ŠvPa alebo tretej strany.
11. Doba uchovávania osobných údajov / kritéria na jej určenie

Osobné údaje ŠvP uchováva po nevyhnutnú dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi, registratúrnym poriadkom a plánom, zmluvou, či po dobu trvania oprávneného záujmu ŠvP alebo tretej strany.

Osobné údaje, ktoré ŠvP spracúva z dôvodu plnenia zákonnej povinnosti, uchováva po dobu stanovenú príslušnými osobitnými právnymi predpismi.

Osobné údaje, ktoré ŠvP spracúva z dôvodu plnenia zmluvy, uchováva po dobu účinnosti zmluvy a následne, pokým trvá oprávnený záujem ŠvP (napr. počas trvania premlčacích dôb na uplatnenie právnych nárokov, v prípade začatia súdneho alebo obdobného konania – po dobu trvania tohto konania a následne po dobu uplynutia lehôt pre podanie mimoriadnych opravných prostriedkov a počas trvania konania na základe podaní mimoriadnych opravných prostriedkov).

12. Práva dotknutých osôb
 • právo na prístup k osobným údajom (vrátane práva na potvrdenie, či sú osobné údaje spracúvané a práva získať kópiu osobných údajov),
 • právo na opravu nesprávnych osobných údajov,
 • právo na vymazanie (zabudnutie) (podľa individuálneho posúdenia, či sú splnené zákonné podmienky),
 • právo na obmedzenie spracúvania údajov (osobné údaje sa uchovávajú, ale inak nespracúvajú, okrem stanovených prípadov),
 • právo na prenos údajov (poskytnutie inému prevádzkovateľovi, ak tomu nebudú brániť žiadne zákonné prekážky),
 • právo namietať spracúvanie údajov na základe oprávneného záujmu, prostredníctvom zodpovednej osoby, ktorej kontaktné údaje sú uvedené vyššie,
 • právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.