Cenník - DETSKÝ RAJ – škola v prírode
300
page-template-default,page,page-id-300,cabin-core-1.0.2,cookies-not-set,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-3.2,ajax_fade,page_not_loaded,,smooth_scroll,big_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
 

Cenník

CENNÍK pre rok 2024

Cenník platný od 01.01.2024     
deti do 6 rokov,
žiaci ZŠ, SŠ,
účastníci ŠvP, LK
Pracovníci PSK, ŠvP
a ich rodinní príslušníci
Ostatní hostiaOstatní hostia
28.03.2024 - 02.04.2024
23.12.2024 - 07.01.2025
Raňajky, Desiata *3,00 €4,00 €4,00 €4,00 €4,00 €
Obed, Olovrant *4,00 €5,50 €5,50 €5,50 €5,50 €
Večera4,00 €4,50 €4,50 €4,50 €4,50 €
Večera II.od 1,00 €od 1,00 €od 1,00 €od 1,00 €od 1,00 €
Ubytovanie15,00 €16,00 €19,00 €23,00 € **46,00 €
Ubytovanie + plná penzia26,00 €30,00 €33,00 €37,00 €60,00 €
Wellness, fitness (osoba/hodina)6,00 €6,00 €6,00 €6,00 €6,00 €
Prenájom Spoločenskej miestnosti---33,00 €/deň33,00 €/deň
Prenájom Kongresovej miestnosti ---20,00 €/hodina20,00 €/hodina

Ceny dohodou.

Miestna daň za ubytovanie: do 29.02.2024   2,00 €/osoba/noc pre osoby nad 18 rokov.

od 01.03.2024    3,50 €/osoba/noc pre osoby nad 18 rokov.

Dieťa do 2 rokov bez nároku na stravu a lôžko grátis.

* desiata a olovrant sa podávajú žiakom materských, základných a stredných škôl, účastníkom lyžiarskych kurzov /LK/ a škôl v prírode /ŠvP/.

Počas letných prázdnin je strava podávaná 3x denne /bez desiaty, olovrantu/.

Diéty: intolerancia na stravu – bezlepková, bezlaktózová, vegetariánska – doplatok 3,00 €/osoba/deň

** Cena za ubytovanie pri pobyte dlhšom ako 3 noci je 20,- €/osoba/noc, okrem Veľkonočných a Vianočných sviatkov.
Pri hromadných akciách zľavy po dohode s riaditeľom ŠvP.

Doplatok za neobsadené lôžko: 16,- – 23,- €/osoba/noc.

Cenník pri usporadúvaní porád, školení, workshopov rôzneho charakteru v roku 2024.

 

 

Cenník platný od 01.01.2024 
PORADY
Balík 110,- - služby spojené s ubytovaním a poskytnutím stravy
Balík 120,-- služby spojené s ubytovaním, poskytnutím stravy a občerstvenia
Balík 130,-- služby spojené s ubytovaním, poskytnutím stravy, občerstvenia a wellness

Pre zamestnancov PSK 10% zľava na balíky „PORADY“.

Zmena možná po dohode s riaditeľom ŠvP.

Mgr. Valerián Kuffa – riaditeľ šVP,
PaedDr. Ján Furman – vedúci odboru školstva

UBYTOVANIE

I. UBYTOVANIE
 1. Škola v prírode Detský raj Tatranská Lesná (ďalej len ako ŠvP) je školské zotavovacie zariadenie, ktorého zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj.
 2. V ubytovacom zariadení ŠvP môže byť ubytovaný len hosť (objednávateľ, odberateľ), ktorý má objednané a ubytovateľom potvrdené ubytovanie a služby alebo došlo k vzniku zmluvného vzťahu priamo na mieste ubytovania, telefonicky alebo mailom na základe potvrdenej objednávky, a týmto je k ubytovaniu platne a riadne prihlásený. Za týmto účelom predloží hosť príslušnému pracovníkovi ubytovacieho zariadenia ihneď po príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti.
 3. Hosť ubytovacieho zariadenia, ktorý nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, je povinný v zmysle právnych predpisov o pobyte cudzincov, pravdivo a úplne vyplniť tlačivo o hlásení pobytu a odovzdať ho pri príchode príslušnému pracovníkovi ubytovacieho zariadenia za účelom hlásenia cudzineckej Polícii.
 4. Na základe objednaného ubytovania je ubytovacie zariadenie povinné ubytovať hosťa od 16:00 hod., a najneskôr do 20:00 hod. Do toho istého času izbu rezervuje, ak nie je v objednávke uvedené inak. V prípade nedostavenia sa na ubytovanie do 20:00 hod. je prevádzkovateľ oprávnený izbu prenechať na ubytovanie iným hosťom.
 5. Hosť používa izbu po dobu, ktorú dohodol s ubytovacím zariadením. Ak nebol čas ubytovania dohodnutý inak, hosť uvoľní izbu najneskôr do 10:00 hod. v posledný deň pobytu. V prípade, že hosť do tohto času izbu neuvoľní, je povinný uhradiť aj pobyt za ďalší deň.
 6. Ak počas pobytu požiada hosť o predĺženie ubytovania, môže mu ubytovacie zariadenie ponúknuť a poskytnúť aj inú izbu, ako tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
 7. Hosť je povinný pri príchode na izbu prekontrolovať jej stav a funkčnosť všetkých zariadení na izbe ako aj jej vybavenie a prípadné nedostatky, poškodenia a vady ihneď nahlásiť pracovníkovi ubytovacieho zariadenia. V prípade, že nedostatky, poruchy, poškodenia a vady bezodkladne po príchode na izbu hosť nenahlási, zodpovedá za ne, ako keby ich spôsobil sám alebo s ním ubytované osoby (hostia).
 8. Hosť je povinný  používať prezuvky.
 9. Hosť súhlasí s tým, že do jeho izby počas pobytu majú právo vstúpiť za účelom svojich pracovných povinností pracovníci ubytovacieho zariadenia obvyklým spôsobom.
 10. Upratovanie izby počas pobytu je zabezpečované denne. Výmena posteľnej bielizne sa vykonáva po každom ukončení jednotlivého turnusu, v prípade potreby okamžite.
 11. Počas svojho pobytu môže hosť parkovať svoje vozidlo na parkovisku, ktoré nie je strážené. Ubytovateľ nezodpovedá za veci, ktoré zanechal vo vozidle.
 12. Hosť platí platbu za objednané ubytovanie a poskytnuté služby v súlade s platným cenníkom spravidla vopred, najneskôr v deň pri nastúpení na pobyt. Týmto nie sú dotknuté platobné podmienky na základe individuálnych zmluvných dojednaní. Prípadný cenový rozdiel objednaných a poskytnutých služieb sa vyrovná prípadným doplatením nedoplatku alebo vrátením preplatku pri skončení pobytu.
 13. Ubytovacie zariadenie uplatňuje storno podmienky a storno poplatky v súlade s obchodnými podmienkami, s tým, že v prípade zrušenia objednaných a potvrdených služieb:
  a, 1-5 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt je storno poplatok 100% z ceny objednaných služieb.
  b, 5-14 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt storno poplatok 50% z ceny objednaných služieb.
  c, viac ako 14 dní pred nástupom na pobyt je zrušenie objednaných služieb bez storno poplatku.
  d, ubytovateľ si vyhradzuje storno poplatky odpustiť z dôvodov osobitného zreteľa, týmto nie sú dotknuté storno podmienky a storno poplatky v rámci individuálnych zmluvných vzťahov uzatvorených písomne.
 14. V izbe a spoločenských priestoroch nesmie hosť bez súhlasu vedenia ubytovacieho zariadenia premiestňovať žiadne zariadenie a vybavenie (posteľ skrine, nábytok…), robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo inej inštalácie.
 15. Psy a iné zvieratá z dôvodu rozporu s právnymi predpismi platnými pre SR z dôvodu wellness v ŠvP sú zakázané.
 16. Pred odchodom je hosť povinný na izbe uzavrieť vodovodné batérie, zhasnúť svetlo, uzamknúť dvere. V prípade straty karty, čipu alebo poškodenia kľúča od izby je hosť povinný zaplatiť prevádzkovateľovi náhradu škody vo výške 10,- €.
 17. Na izbách je prísny zákaz fajčenia.
 18. Hosť je povinný správať sa na izbe a v ostatných priestoroch ubytovacieho zariadenia tak, aby svojím správaním nerušil a neobmedzoval ostatných hostí ubytovacieho zariadenia. V čase od 22:00 do 06:00 hod. je hosť povinný dodržiavať nočný kľud.
 19. Hosť má právo používať priestory ubytovacieho zariadenia (izbu s príslušenstvom TV + záclony + dekorácie…, chodby, schodište). Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá hosť podľa platných právnych predpisov.
 20. Hosťovi nie je dovolené brať na izbu nadrozmerné predmety a rozmerné športové náradie, bicykle, lyžiarske vybavenie, lyže, palice, ktorými by mohlo dôjsť k poškodeniu ubytovacieho zariadenia.
 21. V ubytovacom zariadení je pre hostí možnosť využiť wellness, fitness, jedáleň, spoločenskú miestnosť, ohnisko, multifunkčné ihrisko. Podrobnosti o spôsobe použitia poskytne pracovník ubytovacieho zariadenia.
 22. Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti ubytovacieho zariadenia prijíma vedenie ubytovacieho zariadenia.
 23. V prípade porušovania ubytovacieho poriadku alebo nedodržania nočného kľudu môže byť hosť upozornený. Pokiaľ ani po tejto výzve nedôjde k náprave konania hosťa bude okamžite odubytovaný. Všetky náklady a úkony s tým spojené bude znášať ubytovaný hosť a to aj bez akejkoľvek vzniknutej škody samotnému hosťovi.
 24. Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. V prípade, že ho poruší, má prevádzkovateľ právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacej služby pred uplynutím dohodnutého času a ubytovanie okamžite zrušiť, a to bez povinnosti uhradiť hosťovi škody a náklady s tým spojené.
 25. Tento ubytovací poriadok je k dispozícii na izbách, recepcii a v spoločných priestoroch ubytovacieho zariadenia na viditeľnom mieste.
II. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
 1. V spoločných priestoroch a izbách ubytovacieho zariadenia, na viditeľnom a hosťom prístupnom mieste, je vyvesený požiarny poriadok a evakuačný plán. Hosť, jeho návšteva alebo sprievod je povinný riadiť sa požiarnym poriadkom a evakuačným plánom ubytovacieho zariadenia.
 2. V celom objekte ubytovacej časti je zákaz fajčenia a manipulovania s otvoreným ohňom. Na izbách je prísny zákaz fajčenia.
 3. Izby a spoločné priestory sú vybavené požiarnymi čidlami, ktoré sú napojené na centrálny panel elektronickej protipožiarnej signalizácie (EPS). Požiarne čidlá reagujú na teplo a dym a ich aktiváciou sa spúšťa požiarny poplach. Manipulácia s požiarnym čidlom môže spustiť požiarny poplach.  Zmätočnú aktiváciu, manipuláciu alebo zakrývanie požiarneho čidla môže ubytovateľ spoplatniť sumou 50,– €.
 4. Hotelové chodby sú vybavené požiarnymi hlásičmi s označením, ktoré sú červenej farby a po rozbití ochranného sklíčka spúšťajú okamžitý evakuačný poplach. Manipulácia s požiarnym hlásičom môže spustiť okamžitý požiarny evakuačný poplach. Zneužitie alebo poškodenie požiarneho hlásiča môže ubytovateľ spoplatniť sumou 100€.
 5. Priestory sú vybavené hasiacimi prístrojmi a hydrantmi, ich zneužitie môže ubytovateľ spoplatniť sumou 70,–€.
 6. Na izbe ubytovacieho zariadenia nie je dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče s výnimkou elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (sušič vlasov, holiaci strojček a pod.) a nízko odberovej prenosnej elektroniky (mobilné telefóny, vreckové prehrávače hudby, tablety, notebooky a pod.), ktoré spĺňajú všetky platné normy, inak hosť zodpovedá za všetku škodu, ktorá ich používaním vznikne.
 7. Ubytovateľ nepreberá zodpovednosť za prípadné poškodenie elektrických spotrebičov hosťa, ku ktorému došlo v dôsledku kolísania alebo výpadku elektrickej energie.
 8. Pri dočasnom odchode z izby je hosť povinný na izbe uzavrieť vodovodné batérie, zatvoriť okná, vypnúť elektrospotrebiče a izbu riadne zamknúť.
 9. Z bezpečnostných dôvodov je zakázané ponechať deti do 10 rokov bez dozoru spôsobilej dospelej osoby v  priestoroch ubytovacieho zariadenia a na balkóne. Je zakázané vyhadzovať akékoľvek predmety z balkóna,okna. Za vznik úrazu alebo iných nepredvídaných okolností zodpovedá za dieťa, žiaka, študenta osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt.
 10. Hosť je povinný pri použití výťahu dodržiavať pokyny pre jeho obsluhu umiestnené v kabíne výťahu. Samostatne obsluhovať výťah môžu iba osoby staršie ako 10 rokov.
 11. Z bezpečnostného hľadiska je hosť povinný rešpektovať označenie dverí určené len pre personál ubytovacieho zariadenia a nevstupovať do týchto priestorov.
 12. Za účelom poskytnutia prvej pomoci pri poranení hosťa sa na recepcii ubytovacieho zariadenia nachádza lekárnička.
 13. Ubytovateľ nezodpovedá za veci hosťom vnesené do priestorov, ktoré sú vyhradené na ubytovanie, stravovanie alebo na uloženie vecí.
 14. Za klenoty, peniaze a iné cennosti zodpovedá iba ak boli uložené v trezore a to do výšky určenej zákonom.
 15. Časť priestorov v zariadení a pred zariadením je monitorovaná kamerovým  systémom.
III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 1. Hosť, jeho návšteva alebo sprievod, je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku, všeobecne záväzné právne predpisy ako aj všeobecné morálne, etické pravidlá a dobré mravy. V prípade konania v rozpore s VOP alebo Ubytovacím poriadkom a ich porušenia, ako aj v prípade ničenia a poškodzovania majetku, konania proti dobrým mravom alebo konania v rozpore s Trestným zákonom a Zákonom o priestupkoch hosťovi zaniká právo na poskytovanie ďalších služieb a ubytovania, pričom prevádzkovateľ má právo odstúpiť od poskytnutia všetkých svojich služieb pred uplynutím dohodnutého termínu bez povinnosti nahradiť hosťovi škody a náklady s tým spojené.
 2. Tento Ubytovací poriadok je súčasťou Všeobecných obchodných podmienok (VOP). Ubytovací poriadok je účinný a platný od 01.6.2018, a je dostupný na web stránke www.rajvprirode.sk, a k nahliadnutiu na recepcii ubytovacieho zariadenia. Prevádzkovateľ má právo tento ubytovací poriadok meniť, dopĺňať a zrušovať. Všetky právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa spravujú výlučne právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami § 754 a následne Občianskeho zákonníka SR č. 40/1964 Zb. a to aj v prípade, že odberateľ má sídlo alebo miesto podnikania, prípadne bydlisko mimo územia Slovenskej republiky.

Tatranská Lesná, dňa 01. 06. 2018